Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə üzrə)

Biznesin idarə edilməsi ixtisası (MBA)

İxtisaslaşmanın məqsədi:

Maliyyə ixtisaslaşması aktivlərin idarəedilməsi üzrə fond menecerlərinin və risklərin idarə­edilməsi üz­rə maliyyə menecerlərinin üzləşdiyi kompleks problemlərin  həl­li məqsədilə tədris proqra­mının ilk ilində mənimsənilmiş qiymətləndirmə prin­siplərinin genişləndirilməsi üçün yaradıl­mışdır. Bu ixtisas, həm­çinin maliyyə alətləri (Trading/Available for Sale/Held to Maturity securities, Futures and Options), müəssisələrin birləşməsi (M&A), da­yan­dırılmış əmə­liyyatlar (discontinued operations), ədalətli dəyərin ölçülməsi (Fair Value Measurement) və digər sahələr üzrə maliyyə hesa­bat­larının təh­li­linin aparılması yollarını öyrədir.