Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq üzrə)

Biznesin idarə edilməsi ixtisası (MBA)

İxtisaslaşmanın məqsədi:

Marketinq ixtisaslaşması magistrantı istehlak məhsulları, maliyyə xidmətləri, dəbdəbəli (luxury) məh­sul­lar, yüksək texnologiya (hi-tech), KİV (media) və digər sahələr üzrə peşə fəaliyyətinə hazırlayır. Bu ix­tisas əsasən rəqiblər, vasitəçilər (intermediary), əlaqə­lən­diricilər (facilitator), KİV və dövlət sek­ro­tundə məhsul, xidmət, paylama, reklam və qiy­mət­­ləndirmə (market mix) üzrə tələbin təmin edil­məsi yollarını göstərir. Mar­ketinq ixtisasına məhsul və xidmət mü­ba­di­ləsi kimi deyil, daha çox şa­xə­­li münasibətlər toplusu ki­mi yanaşılır və bu ixtisas əsa­sən prak­tik formatda (case base) təfər­rüatı ilə tədris edilir.