Biznesin təşkili və idarə edilməsi (insan resurslarının idarə olunması)

Biznesin idarə edilməsi ixtisası (MBA)

İxtisaslaşmanın məqsədi:

İnsan resurslarının idarəedilməsi ixtisaslaşmasırəqabətə əsaslanan qlobal bazarda idarəetmə və iqtisadi prinsiplərin  insan kapitalına tətbiqini tədris edir. Bu ixtisas məhsul və xidmət sahələri üzrə insan kapita­lın­dan optimal istifadə imkanlarını ön plana çəkir. Magistrantlar əmək bazarında tələb və tək­lif, bu sahədə dünya iqtisadiyyatının hazırkı durumu, əməyə çəkiləcək gələcək xərcləri, əməyin əvəz­edi­ciləri və digər konsepsiyaları mənimsəməklə idarəetmədə səmərəli qərarların qəbul edilməsi sahəsindəki bi­lik­lərə yiyələnəcəklər. Məhsuldar işçilərin mükafatlandırılması və işinyerinə yetiril­məsinin rasional yolları müzakirə edilir. İxtisaslaşma həmçinin, idarəetmə və istehsal çərçivəsində infor­ma­siya axınının yarandığı andan maneəsiz və gecikdirilmədən, adek­­vat şəkildə müəssisə rəh­bə­rinə və menecerlərə çatdırıl­ma­sı ilə məhsuldarlığın artırıl­ması arasındakı bağlılığı izah edir.