Biznesin təşkili və idarə edilməsi (menecment üzrə)

Biznesin idarə edilməsi ixtisası (MBA)

İxtisaslaşmanın məqsədi:

Menecment ixtisaslaşması dövlət və özəl sektorda müəssisələrin ümumi strukturunu, idarəetmə prin­sip və üsul­larını, çatışmazlıqları təhlil edərək onların həllinə aid konkret çıxış yollarını gös­tə­rə biləcək in­san resursları hazırlayır. Bu ixtisas magistrantları müəssisə və təşkilatlarda aparı­cı menecer vəzifəsində çalışmaq məqsədilə zəruri bilik və bacarıqlarla təmin edir. Tədris müd­dətində magis­t­rant­­lar müəssisələrin strukturunu, idarəetmə prinsip və üsullarını dərindən mənimsəmək məqsədilə danı­şıqlar, liderlik və qərar qəbuletmə mövzuları iləya­na­şıstrategi­ya və strateji idarəetmə üzrə fənn materiallarını kompleks şəkilində öyrənə bilər.