Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühasibat uçotu üzrə)

Biznesin idarə edilməsi ixtisası (MBA)

İxtisaslaşmanın məqsədi:

Mühasibat uçotu ixtisaslaşması mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları (International Accounting Standarts), maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları (International Financial Reporting Stan­dar­ds) səviyyəsində maliyyə hesabatlarının elementlərinin təhlili, ta­nı­nması, qiymət­lən­di­ril­məsi, tək­­rar qiymətləndirilməsi və ləğv olunması metodlarını öyrə­dir. Bu ixtisas, həmçinin Amerika Mü­ha­­­siblər İnstitutu (American Institute of Certified Public Accountants)  və Beynəl­xalq Mühasibat Stan­dart­­ları Şurası (İnternational Accounting Standards Board) tərəfindən qə­bul edilmiş mühasibat standartlarının qlobal audit metodo­lo­gi­ya­sına uyğun olaraq yoxlanıl­ma­sını  tədris edir və gələcəyin peşəkar menecerlərini ha­zır­layır.