Maliyyə və kredit

II ixtisas qrupu

Maliyyə və kredit ixtisası müəssisənin (banklar, özəl şirkətlər, dövlət strukturları və s.) maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün lazım olan nəzəri və təcrübi  bilik və bacarıqları öyrədir. Maliyyə əməliyyatları dedikdə müəssisənin pul vəsaitlərinin əmələ gəlməsi, bölüşdürülməsi və ona nəzarət, gəlirlərini idarə etmək, ona nəzarəti həyata keçirmək, maliyyə itkilərinin riskini azaltmaq nəzərdə tutulur.

Maliyyə və kredit ixtisasını əldə etmiş mütəxəsislər dövlət büdcəsinin formalaşması və istifadəsi mexanizmini, beynəlxalq valyuta- maliyyə və kredit münasibətləri, bank sistemi və bankların fəaliyyət mexanizmi, müəssisələrdə pul vəsaitlərinin əmələ gəlməsi, istifadəsi və bu proseslərə nəzarət edilməsi, vergi sistemi və vergiqoymanın ümumi məsələləri, sığortanın iqtisadi mahiyyəti, sığortanın təşkili və sığorta təşkilatlarının fəaliyyət mexanizminin həyata keçirilməsi kimi şağıdakı bilik və bacarıqlara sahib olurlar.